1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo (toliau “Šalys”) santykius, susijusius su dovanų čekio ir (arba) dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarką.
1.2. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą dovanų čekį ir (arba) dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Paslaugos teikėjui dovanų čekio ir (arba) dovanų kupono kainą.
1.3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Rezervacijos kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas Rezervacijos kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
1.4. Dovanų čekis (toliau – “Čekis”) yra dokumentas, suteikiantis teisę Pirkėjui Čekio galiojimo laikotarpiu už Čekyje nurodytą sumą įsigyti KLIP grožio salone teikiamas paslaugas.
1.5. Kuponuose nurodytas paslaugas teikia paslaugų teikėjas, t.y. S. Valiūnienės IĮ, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (toliau „Paslaugų teikėjas“).
1.6. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai ar Čekis, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.7. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Kupone nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai ar Čekis, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.8. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.
1.9. Sistemoje naudojamos paslaugų nuotraukos nėra autentiškos tos paslaugos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.

  1. ČEKIŲ IR (ARBA) KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai ir (arba) Čekiai įsigyjami adresu www.klipsalonas.lt.
2.2. Kuponų ir (arba) Čekių vertės (kaina) nurodomos internetiniame puslapyje. Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.
2.3. Įsigydamas Čekį ir (arba) Kuponą, Pirkėjas privalo:
2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);
2.3.2. sumokėti Čekio ir (arba) Kupono kainą.
2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą ir (arba) Čekį:
2.4.1. naudojantis pasirinkto banko elektronine atsiskaitymo sistema;
2.4.2. pavedimu į paslaugos teikėjo nurodytą sąskaitą.
2.5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas ir (arba) Čekis negali būti grąžintas paslaugų tiekėjui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.6. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą ir (arba) Čekį pageidauja gauti sąskaitą faktūrą, turi apie tai informuoti el. paštu [email protected].

  1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, pažymi varnele  “SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS”, taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
3.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą bei Dovanų kuponą ir/ar čekį Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  1. KUPONO IR DOVANŲ ČEKIO PRISTATYMAS

4.1. Kuponas ir/ ar Čekis pristatomas nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

  1. KUPONO IR (ARBA) ČEKIO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas ir (arba) Dovanų čekis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone (žr. Rezervacijos kodo galiojimo terminą) arba Čekyje (žr. galiojimo terminą).
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:
5.2.1. Kupone ir (arba) Čekyje nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
5.2.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono ir (arba) Čekio jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta, o Čekio atveju – Čekis buvo panaudotas KLIP grožio salone, ir tokiu atveju pinigai (arba Čekis) nėra grąžinami.

 

  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. reikalauti tinkamo paslaugų teikėjo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus prašomus duomenis;
6.2.2. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.3. Paslaugų teikėjas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Paslaugų teikėjas privalo:
6.4.1. užtikrinti tinkamą Rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo Rezervacijos taisyklių nustatyta tvarka.

6.4.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

  1. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Paslaugų teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Paslaugos teikėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono (Čekio) galiojimo termino pabaigos.
7.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Tarpininkas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
8.3. Paslaugos teikėjas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
8.4. Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

 

  1. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  1. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Paslaugų teikėjo rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:
S. Valiūnienės IĮ
Adresas: Dvaro g. 64A, Šiauliai, LT-76347
Įmonės kodas 145363046
PVM mokėtojo kodas LT453630419
Tel. 8 687 79265
El. p. [email protected]
A/s Nr.  LT68 7044 0600 0220 5624
10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.